Ürünler

POLDY Sistem Özellikleri

- Kullanıcı dostu tasarım
- Modüler ve parametrik yapı
- Birden fazla seviyede yetkilendirme
- Kullanıcı • grade • şirket grubu • şirket • personel bazında
- İşlemlerde sicil amiri bilgisine göre talep etme ve iş akışına göre onaylama
- Birden fazla platformda kuruma göre çözümler
- Workgroup • client / server • .NET (Intranet / Internet)
- Mobil cihaz desteği (İzin uygulaması)
- Uyarı ve alarm sistemi (Hatırlatma servisi)
- Programa login olduğunda
- E-mail / SMS
- Yasal uyumluluk
- Muhasebe ve PDKS sistemlerine entegre edebilme
- İnsan kaynakları web sayfaları ile entegrasyon

POLDY Ürünleri

POLDY HRM Pro Modülleri

Seçme ve Yerleştirme
• Personel taleplerinin aranılan kriterlere göre belirlenmesi
• İlanlar ve maliyetlerinin takibi 
• Başvurulara ait görüşmelerin takibi
• İstenilen kritere göre aday seçebilme
• Sınav takibi
• Adaylara sonuçlarını mektup / e-mail gönderebilme
• İşe alım sürecinin takip ve kontrolü

Bordro
• Netten brüte, brütten nete bordro hesaplama
• Formüller yardımı ile otomatik puantaj oluşturma
• Hızlı puantaj girişi yapabilme ve excel üzerinden puantaj oluşturma
• Personel kredi, borç ve icra takip edebilme
• Özel sigorta takibi ve bordroya yansıtılması
• Aylık icmal ve listelerin hazırlanması
• SGK işlemleri (e-bildirge ve XML dosya oluşturma)
• Geçmişe ait bordro tanzim edebilme
• Banka maaş dosyası hazırlama
• Mahsup fişi hazırlama / Muhasebe entegrasyonu
• PDKS sisteminden bilgi aktarımı
• Toplu sözleşme fark bordroları

 Personel Bütçesi 
• Birden fazla aylık / dönemsel personel bütçesi hazırlama
• Bütçeyi revize edebilme
• Bütçeden revizyonlara kayıt aktarabilme
• Personel bazında bütçe rakamlarının girilebilmesi
• Genel bütçe kalemlerinin girilmesi
• Genel bütçe kalemlerinin kişi bazlı dağılımı
• Bütçe ile gerçekleşen rakamların karşılaştırılması

 Eğitim Takibi 
• Personel / Eğitim bazında maliyetlendirme
• Planlanan ve gerçekleşen eğitimlerin karşılaştırılması
• Kişi başı eğitim saati ve maliyetlerinin hesaplanması
• Eğitim / Eğitmen / Katılımcı bazında değerlendirme kriterleri
• Değerlendirme anketleri
• Personel eğitim talepleri
  o Kariyer eğitim ihtiyaçları
  o Sicil amiri talepleri
  o Kişisel talepler
  o Eğitim talep anketleri

• Eğitim planları oluşturma
  o Sınıf / Eğitim bazında katılımcı
  o Eğitim duyuruları
  o Çağrı / Davet mektupları

• Oryantasyon Eğitimleri
  o Oryantasyon takvimi
  o Eğitmen ve yer belirleme
  o Belirlenen kriterlere göre değerlendirme

• Eğitim takibi raporlaması
  o Personel planlama ve gerçekleşme raporlama
  o Yıllık / Aylık eğitim çizelgeleri
  o Eğitim bütçesi raporları
  o Planlanan ve gerçekleşen eğitim karşılaştırması ve maliyetleri

 İş Sağlığı ve Güvenliği 
• Personel sağlık kartlarının oluşturulması
• Tedavi, sağlık muayenesi bilgilerinin takibi
• İş kazası kayıtlarının oluşturulması
• Vizite kağıdı, sağlık belgesi hazırlayabilme
• Kontrol listelerinin hazırlanması
• İş kazaları bildirimi
• Portör Muayenesi Kontrol
• Tedavi Listesi
• Ekran açılışında hatırlatmalar (aşı, portör dönemi yaklaşanlar)

 Zimmet Takibi 
• Zimmet gruplarının oluşturulması
  o Bilgisayarlar
  o Ofis ekipmanları
  o Arabalar
• Zimmet gruplarına göre türlerin oluşturulması
  o Marka
  o Model
• Zimmet statülerinin belirlenmesi
• Zimmetlerin personele bağlanması
• Zimmet hareketlerinin takibi


İnsan Kaynakları ve Organizasyon
• Organizasyon yapısının sistematik oluşturulması ve raporlama alt yapısının kurulması
• Personel özlük ve sicil bilgileri
  o Adres bilgisi
  o Nüfus cüzdanı bilgisi
  o Bildiği yabancı diller
  o Mezun olduğu okullar
  o Eş ve çocuk bilgileri
  o Eski işyeri bilgileri
  o Şirket öncesi kurs ve seminerler
  o Statü ve ücret değişikliği detayları
  o Aldığı ödül ve uyarılar
  o Kontrol listelerinin oluşturulması
  o Eğitim bilgileri
  o Geçirdiği hastalıklar
  o Personel hakları

• İzin İşlemleri
  o Grup bazında izin hakediş skalası tanımlama
  o Farklı izin türleri tanımlama
  o Dönemsel izin planlaması
  o İzin kartlarının oluşturulması
  o Fazla çalışma karşılığı izin takibi
  o İzin maliyet değerlerinin raporlanması

• Günlük Doküman Takibi
  o Durum değişikliklerine göre birden fazla form yaratabilme
  o Kuruma özel iş akdi ve form tanımlama
  o Referans mektupları
  o Statü formları
  o Yurt dışı seyahatler için konsolosluk yazıları

• Yabancı Personel İşlemleri
  o Çalışma ve ikamet izinleri
  o Uçak bileti hakkı
  o Çocuk parası takibi

• Raporlar ve Yasal Bildirimler
  o Kıdem ve ihbar yükü raporu
  o Turnover raporları
  o Doğum günü listesi
  o Durum çizelgeleri
  o Kimlik bildirim formu
  o İşyeri kaza bilgileri

• İşten Çıkış Yönetimi
  o Çıkış kontrol listesi
  o İşten ayrılış anketi düzenleme
  o Çıkış sebeplerine göre kıdem-ihbar hesaplama
  o Çıkış mektupları (tebligat, ibraname, çıkış hesap formu)


 Raporlama Modülü 
• Sık kullanılan rapor formatlarının hazır halde gelmesi
• Kayıtları gruplayabilme
• İstenilen sıralamaya göre raporu tanzim edebilme
• Kayıtlara filtre verebilme
• İsteğe göre rapor hazırlama
• Rapor kolonlarının kullanıcı tarafından seçilerek oluşturulması
• Oluşturulan raporların excele direkt aktarılması

 Sistem Yönetimi Modülü 
• İşlem / Ekran yetkileri
  o Kayıt
  o Görme
  o Güncelleme
  o Silme
• Personel kayıtlarını yetkilendirme
  o Kullanıcı
  o Grade
  o Şirket Grubu
  o Şirket
• Birden fazla şirketi konsolide olarak tutabilme (Holding şirket mantığı)
• Kullanıcı / işlem bazında (audit) log tutulması

POLDY.Net Modülleri

Web Başvuru
• Internet üzerinde geçici veritabanı yaratma
• Internet üzerinden başvuruları toplama
• Yerel ağdaki veritabanına Internet veritabanındaki bilgileri aktarma
• Başvuruları yerel ağ üzerinde takip etme

 Eleman Talep ve Mülakat Takibi 
• Eleman talepleri
• Şirket içi ilan yayınlama ve başvuru yapabilme
• İş başvuruları görüşme notları
• Başvuru özgeçmiş inceleme
• Başvuru gruplama

 İzin Talebi ve Onaylama 
• Kişisel izin talepleri
• Sicil amiri onayı
• Kişisel izin kartı

 Self-Servis 
• Kişisel sicil kartı görüntüleme
• Kişisel kayıtlar üzerinde değişiklik yapabilme
  o Nüfus bilgileri
  o Adres, telefon bilgileri
  o Okul ve tahsil bilgileri
  o Kurs ve seminer bilgileri
  o Eski işyeri bilgileri

 Fazla Mesai Talebi ve Onaylama
• Departman bazlı fazla mesai talepleri
• Talep edilen fazla mesailerin onayı
• Gerçekleşen fazla mesai onayı
• Fazla mesailerin bordro puantajına aktarımı

 Masraf Takibi
• Personel tarafından masraf detaylarının girilmesi
• Masrafların yöneticiler tarafından takip edilmesi
• Gelen masrafların muhasebe sistemine aktarılması
• Masrafların raporlanması

 Eğitim Talep ve Planlama
• Eğitim talepleri
• Mazeret bildirimi
• Eğitim harcamaları
• Kişisel eğitim kartı
• Eğitim değerlendirme anketleri
• Sınav takibi

 Anket Yönetimi 
• Anket grupları oluşturma
• Anket gruplarına göre soru tanımlama
• İsimsiz anket düzenleme
• Anket sonuçlarını analiz edebilme

Yetenek Yönetimi
Kişileri keşfedin
Kişiler hakkında daha fazla bilgi sahibi olun ve geliştirin
Kişileri yönetin

• Yeterliliklerin tanımı
• Pozisyonlara göre kritik bilgi, beceri ve davranış tanımı
• Personelin yeterliliklerinin belirlenmesi
• Pozisyon yeterlilikleri ile personelin karşılaştırılması ve potansiyel yeteneklerin bulunması
• Yetenek havuzunun oluşturulması ve takip edilmesi

 Performans Değerlendirme 
• Performans Yönetim Sürecinin elektronik ortama taşınması
• Personelin performans hedeflerinin belirlenmesi ve online değerlendirme formlarınının görüntülenmesi
• İK departmanı tarafından online değerlendirme sürecinin takip edilmesi
• Personellere farklı değerlendirme formları atanması
• Şirketin kullanmış olduğu performans formlarının elektronik ortama taşınması
• 360 derece / Hedef / Yetkinlik / Proje bazında sistem oluşturma
• Yetkinliklerin şirket, ünvan, görev ve kişisel olarak belirlenmesi
• Şirket hedeflerinin kişisel olarak belirlenmesi
• Kişisel projelerin belirlenmesi
• Değerlendirmelerin sicil amirlerine ve yetkilere göre yapılması
• Performans değerlendirmelerinin dönemler bazında yetkinlik / hedefler / projelere göre yapılması
• Belirlenecek puanlama sistemine göre performans puanının hesaplanması ve primler / ücret zammı oluşturulması
• Personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
• Kariyer gelişiminin tanımlanabilmesi

 Kariyer ve Yedekleme 
• Kariyer haritasına göre gelişim planının belirlenmesi
• Görev profillerini eşleştirme
• Kişisel eğitim ihtiyacı belirleme
• Eğitim planı önerme
• Yedekleme planlamasında en uygun aday listesi oluşturma

 Ödül / Öneri Sistemi 
• Öneri kategorileri oluşturma
• Kategorileri göre öneri tanımları
• Personel önerilerini toplama
• Önerileri raporlama
• Ödül türleri belirleme
• Çalışma arkadaşları için ödül talebi yapabilme
• Taleplerin İK ve sicil amiri onayına gönderilmesi

 Yönetici Bilgi Sistemi 
Sicil amirine bağlı kişilerin;
• Personel özlük ve sicil bilgileri
• Personel tarihçeleri
• İzin kartları
• Eğitim kartları
• Performans bilgileri
• Personel durum değişikliklerinin onaylanması

 Bordro Uygulamaları 
• Avans talebi ve onaylama
• E-payslip (Ücret pusulası görüntüleme)